POLÍTIQUES DE PRIVACITAT
Introducció
A go4clic S.A. sabem que la privadesa i protecció de la seva informació personal és el més important, per aquest motiu, emprem elevats estàndards de seguretat en les nostres aplicacions i sistemes, i s'instrumenten avançades mesures de protecció a fi de vetllar
br/>per la confidencialitat i integritat de la informació de clients i usuaris de la plataforma.
L'objectiu de la present Política és donar a conèixer la manera com obtenim, tractem,
emmagatzemem i protegim les dades personals que els clients o usuaris o visitants del
lloc web proporcionin. Ja sigui directament (per mitjà de la utilització de formularis o
eines web propietat de go4clic), a través d'un tercer o mitjançant la navegació a través del lloc.
La present Política només serà vàlida per a les dades de caràcter personal obtingudes a través
dels llocs, eines web i aplicacions mòbils propietat de go4clic, no sent
aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres canals.
L'Usuari declara que la informació i les dades que faciliti són exactes i veraces.
Responsable de les dades
go4clic SA
CUIT 33-71660941-9
Llegat del Registre Nacional de Bases de Dades Privades Nº:
RL-2020-64886345-APN-DNPDP#AAIP
Domicili social al carrer Av 7 Nº 172, ciutat de la Plata, província de Buenos Aires,
República Argentina.
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: legales@go4clic.com.
Finalitats i legitimació dels tractaments
Les dades facilitades pels usuaris són recap ats a través dels “canals de
comunicació de go4clic i/o formularis de recollida de dades incorporats en aquests
canals amb les finalitats que s'indiquin a cadascun dels formularis, mitjançant la
obtenció del consentiment dels usuaris.
En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o
obligatori de les dades objecte de recollida i les finalitats. La negativa a proporcionar
les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat
d'accedir al servei per a les quals eren sol·licitades. Així mateix, es podran facilitar dades
de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera òptima els serveis
ofertats.
El tractament de les dades personals de l'usuari pot resultar necessari per al
manteniment, compliment i control de la relació creada entre l'usuari i go4clic, així com per al compliment per part de go4clic de les seves obligacions legals. En els altres
supòsits, i sempre que sigui oportú i necessari, go4clic sol·licitarà a l'usuari el seu
consentiment per tractar les seves dades personals.
Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, (inclosa la imatge continguda
en el vostre document d'identificació, telèfon mòbil i correu electrònic), així com les
dades a les quals go4clic tingui accés com a conseqüència de la navegació per les pàgines web d'internet, o la validació dels diferents nivells de seguretat, seran
tractats per go4clic.
Les finalitats per a les quals recol·lectarem dades són:
1. Atendre, gestionar i contestar les consultes, preguntes i sol·licituds realitzades pels usuaris a través dels canals d'atenció o comunicació habilitats per
go4clic (Legitimació del tractament: consentiment de l'usuari).
2 . Mantenir, complir i controlar la relació contractual i precontractual entre els usuaris,
clients i go4clic (Legitimació del tractament: Execució de contractes).
3. Millorar les pàgines o eines web propietat de go4clic, així com els seus
productes i serveis, per tal d'oferir una millor qualitat i servei a l'usuari,
desenrotllar nous productes/serveis o millorar els processos interns de l'entitat
(Legitimació del tractament: Consentiment de l'usuari per a l'ús de tecnologia
com les denominades |cookies i Interès legítim).
4. Complir les obligacions legals de go4clic (Legitimació del tractament:
Compliment d'una obligació legal).
En el cas que els usuaris de go4clic hagin de facilitar la seva adreça de correu
electrònic per accedir a alguns dels serveis que s'ofereixen, podran
manifestar que no volen rebre cap tipus de comunicació que go4clic pogués
enviar, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per a la qual es va sol·licitar
el servei.
Cessió de dades
go4clic no cedirà dades a tercers excepte:
(i) per al compliment d'una obligació legal,
(ii) que sigui necessari per a la prestació del servei o l'execució de la seva sol·licitud, cas en què serà prèviament informat de la dita cessió, o
(iii) que l'usuari hagi prestat el seu consentiment previ i informat, tant de
la identitat o categoria de els tercers cessionaris com de la tipologia de
dades objecte de la cessió, mitjançant la marcació d'una casella en els propis
formularis o eines web on es recullin les seves dades.
Només en els casos en què sigui necessari es podran fer transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, sobre els quals existeixi o no una decisió d'adequació de la Comissió Europea respecte d'aquests. En aquests casos,
s'establiran els procediments adequats per garantir les mesures oportunes que s'han d'adoptar. Les transferències internacionals a països que no puguin garantir un nivell de protecció adequat, tindran caràcter excepcional i es realitzaran sempre que siguin imprescindibles per al desenvolupament adequat de la relació contractual.
Conservació de les dades
Les dades seran conservades pel temps necessari per a la finalitat per a la qual
van ser recollides i s'especificarà en cada cas concret (formulari o eina
web) el termini corresponent.
Amb caràcter general les dades personals es conservaran conforme als següents criteris:
(i) les consultes o sol·licituds d'informació seran conservades fins a 5 anys;
(ii) finalitzada la relació contractual o prestació de serveis, les dades personals es
bloquejaran durant el termini de prescripció legal de 3 anys.
(iii) sol·licitud de supressió per la seva banda, en els supòsits en què sigui procedent. els terminis legalment previstos, es procedirà a la destrucció
de les vostres dades.
EXERCICI DE DRETS
L'usuari podrà en qualsevol moment:
Conforme el que determina l'art. 14 incís 3 de la llei 25.326, l'Usuari podrà
exercir el seu dret d'accés a les seves dades de manera gratuïta a intervals no inferiors a 6 mesos. I també podrà:
1. Accedir a les vostres dades personals que go4clic en disposi (dret d'accés).
2. Modificar les vostres dades personals que siguin inexactes o incorrectes (dret de rectificació).
3. Cancel·lar les vostres dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin
necessàries (dret de supressió).
4. Sol·licitar la limitació de l'ús de les vostres dades personals per part de go4clic, en
el cas de les quals únicament es conservaran per a l'exercici de reclamacions (dret
de limitació).
5. Oposar-se a utilitzar les seves dades personals per a fins diferents de la relació
amb l'usuari (dret d'oposició).
6. Obtenir les vostres dades personals en un fitxer informàtic per al seu ús o per ser facilitat a
un tercer (dret de portabilitat).
Les anteriors formes d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades
o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita, acreditant
la seva identitat, dirigida a legales@go4clic.com. oa carrer 10 Nº 1077, Local Nº 2, de la Ciutat
de La Plata, Província de Buenos Aires, República Argentina.
El titular de les dades podrà sol·licitar en qualsevol moment la retirada o bloqueig del seu nom
dels bancs de dades, sobre la base del que estableix l'art. 27 de la llei 25.326. Per això
haurà de comunicar-se al correu electrònic: POLITICAS@go4clic.COM i un Agent de
go4clic el guiarà en el procés.
EL MAIL POT SER POLITICAS@go4clic.COM?
La Direcció Nacional de Protecció de Dades Personals, Òrgan de Control de la Llei 25.326, té l'atribució d'atendre les denúncies i reclams que s'interposin amb relació a l'incompliment de les normes sobre protecció de dades. />personals.
Comunicació
En cas que vostè tingui alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa o sobre
l'ús que li donem a la seva informació personal, pot comunicar-se amb nosaltres al correu
electrònic POLÍTICAS@go4clic.COM.
go4clic no realitza decisions individuals de processament automatitzat que
produeixi efectes jurídics en l'usuari o l'afecti significativament de manera
similar, llevat que tingui el consentiment de l'usuari o sigui necessària per a la
prestació del servei. En tots els casos, l'usuari tindrà dret a obtenir
assistència de go4clic en el procés, i podrà impugnar la decisió.
Comunicacions comercials
S'informa l'usuari que, a través dels formularis de recol·lecció de dades,
go4clic podria demanar el seu consentiment, per enviar-li comunicacions
comercials.
Si l'usuari presta el seu consentiment, go4clic podrà posar-se en contacte amb el
usuari per correu ordinari , correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de
comunicació electrònica equivalent, per remetre-li comunicacions comercials
sobre els seus productes i/o serveis o; si escau; per remetre-li comunicacions
comercials sobre productes i/o serveis de tercers identificats, o
pertanyents als sectors que s'indiquin.
En qualsevol cas, l'usuari no queda obligat a rebre l'esmentada publicitat. Si en un
determinat moment l'Usuari no desitja seguir rebent comunicacions d'aquesta
natura, podrà revocar el seu consentiment dirigint la seva sol·licitud per escrit, acreditant
la seva identitat, a l'adreça de correu electrònic POLITICAS@ go4clic.COM, o Av 7 Nº 172,
de la Ciutat de la Plata, Província de Buenos Aires, República Argentina, o bé utilitzant
el link habilitat a aquest efecte en les comunicacions comercials electròniques que rebi.
Enllaços de tercers
Els “canals de comunicació de go4clic” poden contenir enllaços a altres pàgines web.
Tingueu en compte que go4clic no és responsable de la privadesa i el tractament de dades
altres pàgines web o canals. Aquest document s'aplica exclusivament a la informació
que es recull als “canals de comunicació de go4clic“. Us recomanem que llegiu les
polítiques tractament de dades d'altres pàgines web amb les que enllaci des dels nostres
“canals de comunicació de go4clic” o que visiteu de qualsevol altra manera.
Xarxes socials
/>Els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que go4clic té a
diferents xarxes socials. L'usuari ha de tenir en compte que, llevat que go4clic us sol·liciti
les vostres dades directament (per exemple, per respondre consultes en un entorn privat), les vostres
dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent. Per tant, es recomana als
usuaris que llegeixin detingudament els termes i condicions d'ús i les polítiques de
privadesa de la Xarxa Social corresponent, així com s'assegurin de configurar les seves
preferències quan al tractament de les seves dades.
go4clic NO SOL·LICITARÀ DADES D'USUARI O CONTRASENYA A TRAVÉS DE XARXES
SOCIALS.
Seguretat
Una de les màximes prioritats de go4clic és la protecció de la informació de
els nostres clients. Per a això s'utilitzen elevats estàndards de seguretat en les seves aplicacions i sistemes, i s'instrumenten les mesures més avançades de protecció a fi de vetllar per la confidencialitat i integritat de la informació, mantenint els més alts nivells de seguretat per protegir les dades de caràcter
personal de l'usuari davant de pèrdues fortuïtes i accessos, tractaments o
revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.
Confidencialitat
Les dades personals que go4clic pugui demanar a través dels “canals de
comunicació de go4clic”, o per mitjà de les diferents comunicacions que
mantingui amb l'usuari, seran tractats amb absoluta confidencialitat,
comprometent-se go4clic a guardar secret respecte dels mateixos i
garantint el deure de guardar-los adoptant totes les mesures necessàries que
evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb allò establert a la legislació aplicable en cada moment.
Cookies
L'accés als “canals de comunicació de go4clic” pot implicar la utilització de
cookies. Les cookies són fitxers que es descarreguen a l'equip de l'usuari amb la finalitat
de recollir dades que són essencials per al correcte funcionament de les pàgines web,
aplicacions o qualsevol altra pàgina de go4clic, aportant avantatges a l'usuari , facilitant-li
la navegació i usabilitat de les mateixes, i que podran ser actualitzades i recuperades per
go4clic responsables de la seva instal·lació. Les galetes tenen, generalment, una durada
limitada en el temps.
Cap galeta permet que us pugueu contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la vostra
adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap galeta
pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal.
Els usuaris poden configurar en qualsevol moment els consentiments que hagin
prestat per aquelles galetes que no siguin necessàries per visualitzar la pàgina o
eina web (cookies analítiques, publicitàries o de publicitat comportamental) a través
de la Política de cookies de go4clic. Addicionalment els usuaris poden deshabilitar l'ús
de cookies a través de les opcions de configuració/ajustament del seu navegador, de manera que
podeu bloquejar, restringir, deshabilitar o esborrar l'acceptació de cookies.
Podeu consultar la informació detallada i actualitzada sobre cookies a la Política de
cookies de go4clic.
Revisió de la Política de Privadesa
go4clic realitzarà una revisió de la Política de Privadesa anualment, llevat que
existeixin exigències normatives o d'una altra índole que facin necessari adaptar la
Política amb una periodicitat inferior. Per tant, s'aconsella als usuaris que
consultin la Política en cadascuna de les ocasions que vulgui accedir o utilitzar
pàgines, o aplicacions de go4clic, almenys, consulteu-ne periòdicament el contingut.